2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

Yazar: ayhan.sertkaya | Tarih: 20 Nisan 2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Milli Eğitim Bakanlığından 23.09.2020 tarihinde gelen yazıda aşağıdaki hususlar belirtilmiştir:

 • Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında öğrenim gören veya formasyon alan öğrencilerin “Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi ve Kurum Deneyimi Dersleri” Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin ilgi (a) Yönerge, ilgi (b) Esaslar ve ilgi (c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında belirtilen alanlarda, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin uhdesinde gerçekleştirilmektedir. MEB’den 02.10.2020 tarihinde gelen yazıda okullardaki uygulamalarla ilgili şu hususlar yer verilmiştir:
 • Öğretmenlik Uygulaması ve Alan Çalışmaları Derslerinin, MEB’de görev yapan öğretmenlerin, hali hazırda bireysel olarak açtıkları çevrimiçi canlı ders uygulamaları dahilinde yürütülmesi,
 • Uygulama öğretmenlerinin dijital çevrimiçi öğrenme ortamlarında uygulama öğrencileri ile birlikte yürüttükleri ders ve etkinliklere uygulama öğretim elemanı ile uygulama öğrencilerini de kayıt ederek, derslere katılmalarına ve ders anlatabilmelerine imkan sağlanması,
 • Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından uygulama öğrencilerinin uzaktan öğretimle anlatacağı ders konularının/haftaların belirlenmesi,
 • Uygulama öğretmenlerinin 08 Mart 2020-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında oluşturduğu ders programı bilgisini (toplantı adres bağlantıları ve şifresi) uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğrencisinin e-postalarına göndermesi,
 • Uygulama öğrencisinin “toplantı adres bağlantısını ve şifresini” kullanarak derse katılması/ders anlatması,
 • Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından koordine edilen çevrimiçi ortamlarda uygulama öğrencilerinin performanslarının değerlendirilmesi,
 • Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından uzaktan öğretim yoluyla uygulama öğrencisinden uygulama dosyası, ödev vb. etkinliklerin hazırlanması istenmişse yapılan çalışmaların değerlendirilerek sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
  MEB’in 07.10.2020 tarihli yazısında ise ilgili konuda şu noktalara değinilmiştir:
 • Okullardaki uygulamalarla ilgili olarak uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde, öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planlarında yer alan konuları, en uygun yöntemle işleyebilecekleri;
 • Uygulama dosyasının, ders ve ödev gibi etkinliklerle tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının, görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi,
 • Bu kapsamda MEB sistemiyle entegre biçimde sanal ortamda eşzamanlı derslerde mikro öğretim uygulamalarıyla öğretmen adaylarının ders anlatabilmeleri için çalışmalar yapılması,
 • Uygulamalı derslerin, öğrencilerin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürütülmesinde, yükseköğretim kurumlarının ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarının akademik takvimlerinin göz önünde bulundurularak bir dönemde 14 hafta işlenmesi gerekli olan söz konusu derslerin, gerektiğinde yoğunlaştırılarak yapılabilmesi;
 • Öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili derslerin fakülteler ve il millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda öğretmenler tarafından açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı (senkron) öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesinin ve uygulamanın da buna göre yürütülmesi.
 • Okullardaki uygulamalar konusundaki fiili imkânsızlıklar da göz önünde bulundurularak Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sisteminde, uzaktan eğitime dayalı olarak yapılan faaliyetlerin ve yapılacak değerlendirmelerin, görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından yukarıda ifade edilen hususlar göz önünde bulundurularak sisteme girilebilmesi uygun olacaktır.
  Yukarıdaki açıklamalarla birlikte Üniversitemizin Senatosunun aldığı kararlar dikkate alınarak yukarıda bahsi öğretmenlik uygulaması dersinin aşağıdaki ilke ve esaslara göre yürütülmesi önerilmektedir:

  ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

  İlgili Kişilerin Görev ve Sorumlulukları

  Uygulama Öğretmeni:

  a) Milli Eğitim Müdürlüğü veya Fakülteden rehberlik yapması amacıyla üzerine atanan öğretmen adaylarını, derslerini işlediği sınıfın dijital platformuna ekler.
  b) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama okulu koordinatörü ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının tüm dönem boyunca yapacakları tabloda sunulan etkinliklerinin planlanmasına katılır.
  c) Her bir öğretmen adayının haftada 6 Saat dijital ortamda bulunduğunu haftalık olarak takip edecektir. Bu 6 Saatlik okuldaki uygulama yanında ders sorumlusu öğretim elemanı ile classroom üzerinden 2 Saat teorik ders yapılacaktır.
  d) Bir dönem boyunca öğretmen adaylarının en az 4 ders Saati canlı ders sunmasını planlar ve sağlar.
  e) Öğretmen adayının devam ve ders sunma işlemlerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine (https://uod.meb.gov.tr/- E-Devlet şifresi ile girilmektedir) girer.
  f) Her hafta öğretmen adaylarının katılacağı ve tamamladığı etkinliklere ilişkin bir toplantı yapar.
  g) Öğretmen adayının günlük etkinliklerini planlamasında yardımcı olur.
  h) Dersin uygulama öğretim elemanı ile iletişimde bulunarak öğrencinin bu süreçteki başarı düzeyini değerlendirir ve puanlar.
  i) Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirir.

  Uygulama Öğretim Elemanı:

  a) Öğretmen adaylarıyla her hafta Google Classroom üzerinden 2 saat canlı ders yapar ve bu dersleri kaydeder.
  b) Uygulama öğretim elemanı ve uygulama okulu koordinatörü ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının tüm dönem boyunca yapacakları (tabloda sunulan) etkinliklerinin planlanmasına katılır.
  c) Öğretmen adaylarının haftalık faaliyetleri konusunda rehberlik yapar.
  d) Öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak izler, denetler. Özellikle canlı olarak işledikleri dersi takip ederek değerlendirir.
  e) Dersin öğretim elemanı ile birlikte öğretmen adaylarının ders içinde yaptıklarını ve kendilerine verilen görev/ödevlerdeki başarıları izlenerek değerlendirilecektir.
  f) Öğretmen adaylarının ara sınav ve dönem sonu puanlarını UBS (https://ubs.omu.edu.tr/) sistemine gireceklerdir.

  Uygulama Öğrencisi:

  a) Uygulama öğretim elemanının haftalık olarak Google Classroom üzerinden yaptığı 2 saatlik derse katılır.
  b) Uygulama öğretim elemanının sağladığı iletişim kanalını kullanarak uygulama öğretmeni ile tanışır ve öğretmenin canlı ders yaptığı dijital platforma girer.
  c) Bir dönem boyunca en az 4 farklı derste canlı ders yapar. Bu derslerin belirlenmesi her öğretmen adayı için ayrı ayrı ve gün/saat şeklinde planlanır. Bu derslerin işleneceği zamanları öğretim elemanına da bildirir.
  d) Kendilerine ödev olarak verilen konulara ilişkin öz-değerlendirme raporlarını dijital ortamda hazırlayacak ve kendilerinden istendiğinde öğretim elemanına ve uygulama öğretmenine sunacaklardır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ - UZAKTAN EĞİTİM ETKİNLİKLER LİSTESİ (2020-2021 BAHAR DÖNEMİ)

Öğretmenlik Uygulaması Okul ve Öğrenci Listesi

2020_2021_Bilgisayar_ve_Öğretim_Teknolojieri_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması
2020_2021_Alman_Dili_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim
2020_2021_Türkçe_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim_Elemanı
2020_2021_Temel_Eğitim_Bölümü_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim_Elemanı
2020_2021_Sosyal_Bilgiler_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim
2020_2021_Resim_İş_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim_Elemanı
2020_2021_PDR_ABD_Alan_Çalışması_Öğretim_Elemanı_ve_Öğrenci_Listesi
2020_2021_Özel_Eğitim_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim_Elemanı
2020_2021_Müzik_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim_Elemanı
2020_2021_Matematik_ve_Fen_Bilimleri_Eğitimi_Bölümü_Öğretmenlik
2020_2021_İngiliz_Dili_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim
2020_2021_Fransız_Dili_Dili_Eğitimi_ABD_Öğretmenlik_Uygulaması_Öğretim